Studievoorwaarden


Definities

In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

a. BackBalance-Nederland is gevestigd aan de Lange Haeg 92 te Ermelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder K.v.K.nummer: 70.559.678.

b. Cursist: natuurlijk persoon die handelt al of dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van BackBalance-Nederland afneemt.

c. Cursus/Opleiding/Training: vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent(en) en cursist.

 

 

Artikel 1. Inschrijving 

 1. Inschrijving op een opleiding geschiedt door middel van een online inschrijfformulier op de website van BackBalance-Nederland.
 2. De inschrijving is definitief vanaf het moment van bevestiging door BackBalance-Nederland.
 3. Een cursist wordt alleen toegelaten op de eerste opleidingsdag indien de totale betaling van het opleidingsgeld is ontvangen.

 

Artikel 2. Opleidingsgeld

 1. De cursist verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het inschrijfgeld en bedraagt € 45,- tenzij in de studiegids anders is bepaald.
 2. De opleiding kan binnen een bedenktijd van veertien dagen (behoudens het inschrijfgeld) kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt een aanbetaling van 50% van de opleiding verlangt. De bedenktijd wordt ingekort indien er sprake is van een last-minute boeking. De mogelijkheid om kosteloos te annuleren vervalt in dat geval vijf dagen voor aanvang van de opleiding.
 3. Het factuurbedrag dient uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de opleiding in zijn geheel te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL37 KNAB 025.83.32.840 ten name van BackBalance-Nederland.
 4. In geval van een betalingsregeling dient het termijnbedrag binnen vijf dagen na het te ontvangen betalingsverzoek op de rekening van BackBalance-Nederland te zijn bijgeschreven.
 5. Indien betalingen niet conform artikel 2.3 of 2.4 worden voldaan vervalt de betalingsregeling en is het gehele openstaande bedrag direct opeisbaar. BackBalance-Nederland zal in dat geval, zonder nadere aankondiging of in gebreke stelling, incassomaatregelen en/of rechtsmaatregelen treffen. De extra kosten komen in dat geval geheel voor rekening van schuldenaar.

 

Artikel 3. Annulering door BackBalance-Nederland

 1. BackBalance-Nederland behoudt het recht ingeval van te weinig inschrijvingen, overmacht of anderzijds de opleidingsdata, opleidingslocatie of docent te wijzigen zonder korting op, of restitutie van de opleidingsgelden. De cursisten zullen hierover duidelijk geïnformeerd worden.
 2. BackBalance-Nederland behoudt eveneens het recht ingeval van te weinig inschrijvingen, overmacht of anderzijds de opleiding definitief te annuleren. In dat geval volgt volledige restitutie van het opleidingsgeld.
 3. Indien door overmacht of anderzijds een opleiding door BackBalance-Nederland vroegtijdig moet worden afgebroken dan zal het opleidingsgeld van de resterende opleidingsdagen worden terugbetaald met aftrek van het ontvangen lesmateriaal.

 

Artikel 4. Annulering door cursist 

 1. Voor annulering na inschrijving wordt geen restitutie verleend van het inschrijfgeld.
 2. Bij annulering van de opleiding tot twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering door de cursist binnen twee weken voor aanvang van de opleiding of nadat een cursist met de opleiding is begonnen is restitutie van het opleidingsgeld niet mogelijk.
  In plaats van annulering mag de cursist er voor kiezen de opleiding, tegen een vergoeding van € 45,- naar een volgende datum door te schuiven.
 4. Indien een cursist wegens ziekte, ongeval of andere dringende (aantoonbare) reden zich voor de opleiding of een deel daarvan afmeldt, dan wordt de mogelijkheid geboden om de opleiding of het gemiste deel van de opleiding, tegen een vergoeding van € 45,- naar een volgende datum, doch binnen drie maanden na de eerste opleidingsdag, door te schuiven.
 5. In geval van annulering door aantoonbare overmacht wordt het opleidingsgeld na aftrek van de reeds gevolgde opleidingsdagen, het inschrijfgeld en het lespakket terugbetaald.
  Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt: “van overmacht is sprake als het gaat om abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden”.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. BackBalance-Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van eigendommen van cursisten voor, tijdens of na de opleiding.
 2. BackBalance-Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aangerichte schade tijdens de opleiding aan andermans eigendommen.
 3. De cursist is tegenover BackBalance-Nederland aansprakelijk voor door BackBalance-Nederland geleden schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming of roekeloosheid is veroorzaakt.
 4. In geval van diefstal of ontvreemding van eigendommen die aan BackBalance-Nederland toebehoren wordt altijd aangifte gedaan.

 

Artikel 6. Auteursrechten

 1. Het opleidingsmateriaal is na betaling uw eigendom. Het auteursrecht en eigendomsrecht met betrekking tot de inhoud van het opleidingsmateriaal blijven echter te allen tijde bij BackBalance-Nederland en daarom mag er niets uit de opleidingsmappen of het lespakket worden overgenomen of aan derden worden verstrekt zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van BackBalance-Nederland. 

 

Artikel 7. Toetsing informatie (Atlasmassage)

 1. Toetsing van bekwaamheid vindt plaats tijdens de tweede dag van de opleiding.
 2. Een cursist kan alleen worden toegelaten tot de tweede opleidingsdag wanneer is voldaan aan de volgende eisen:
  a. de cursist heeft minimaal aan 12 verschillende personen de Atlasmassage gegeven en de aftekenlijsten daarvan ingevuld, voorzien van een paraaf door de behandelde persoon.
  b. de cursist heeft de aftekenlijsten minimaal een week voor aanvang van de tweede dag digitaal aangeleverd via de beschermde pagina van BackBalance-Nederland.
 3. Indien, om welke reden dan ook, niet aan de voorwaarde van 7.2 van dit reglement kan worden voldaan, dan is deelname aan de tweede dag uitgesloten en kan tegen betaling van € 45,- alsnog naar een nader te bepalen datum worden uitgeweken.
 4. Het is de verantwoording van de cursist tijdig de aftekenlijst digitaal aan te leveren. 

 

Artikel 8. Aanvaarden studiebepalingen

 1. De studiebepalingen zijn openbaar en staan in de studiegids op deze website vermeld.
 2. Door het verzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier accepteert de cursist deze betalings- en leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 9. Vragen en klachten

 1. BackBalance-Nederland doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt in dat geval uw klacht telefonisch of via e-mail aan ons kenbaar maken. Wij proberen dan uw melding zo spoedig mogelijk te beantwoorden en op te lossen.
 2. Als het probleem ingewikkelder is of als u van mening bent dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan dient u onze klachtenprocedure te volgen.
  (kijk voor de klachtenprocedure op: /klachtenregeling/)

 

Artikel 10. Geschillencommissie

 1. Indien de klacht niet in onderling overleg volgens artikel 9 kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillencommissie. In dat geval dient u de geschillen-procedure te volgen.
  (kijk voor de geschillenprocedure op: /geschillencommissie/)

 

Artikel 11. Privacyregeling 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van BackBalance-Nederland:

 1. BackBalance-Nederland gebruikt de gegevens van de cursist alleen voor:
  a. het verzetten van afspraken informatie die voor u van belang kan zijn, informatief of financieel;
  b. voor persoonlijk contact;
  c. het versturen van facturen;
  d. het versturen van uitnodigingen en afspraak-herinneringen van BackBalance-Nederland.
 2. BackBalance-Nederland gebruikt haar gegevens niet voor:
  a. verkoop van adresgegevens aan derden;
  b. het versturen van spam.
 3. BackBalance-Nederland draagt er zorg voor dat:
  a. de gegevens van de cursist zorgvuldig, stikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden;
  b. de gegevens van de cursist, na de workshop of laatste cursusdag, vernietigd worden, behoudens de administratieve gegevens die voor de wet bewaard moeten blijven;
  c. op verzoek van de cursist alle betreffende gegevens onmiddellijk worden vernietigd, behoudens de administratieve gegevens die voor de wet bewaard moeten blijven.
 4. De eigenaren van vof BackBalance-Nederland zijn de enige personen die deze gegevens kunnen inzien en gebruiken. BackBalance-Nederland zal nimmer zonder toestemming van de betreffende persoon gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken. 

 

Artikel 12. Slotbepaling

 1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van deze betalings- en leveringsvoorwaarden. De laatste versie staat altijd ter inzage op de website van BackBalance-Nederland.

versie 01-05-2019