ALgemene (studie)voorwaarden

STUDIEVOORWAARDEN BACKBALANCE-NEDERLAND

Definities
In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. BackBalance-Nederland v.o.f. is gevestigd aan de Lange Haeg 92, 3853 EJ te Ermelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder K.v.K.nummer: 70.559.678.
b. Student: natuurlijk persoon die handelt al of dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van BackBalance-Nederland afneemt.
c. Opleiding/Workshop: vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent(en) en student.

Artikel 1. Inschrijving

 1. Inschrijving op een opleiding geschiedt door middel van een online inschrijfformulier op de website van BackBalance-Nederland.
 2. De inschrijving is definitief vanaf het moment van bevestiging door BackBalance-Nederland.
  Een student wordt alleen toegelaten op de eerste opleidingsdag indien de totale betaling van het opleidingsgeld is ontvangen.

Artikel 2. Opleidingsgeld

 1. De student verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het inschrijfgeld.
 2. De opleiding kan binnen een bedenktijd van veertien dagen kosteloos worden geannuleerd.
 3. De bedenktijd wordt ingekort indien er sprake is van een last-minute boeking. De mogelijkheid om kosteloos te annuleren vervalt in dat geval vijf dagen voor aanvang van de opleiding.
 4. Het factuurbedrag dient uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de opleiding in zijn geheel te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL37 KNAB 0258 3328 40 ten name van BackBalance-Nederland.

Artikel 3. Annulering door BackBalance-Nederland

 1. BackBalance-Nederland behoudt het recht ingeval van te weinig inschrijvingen, overmacht of anderzijds de opleidingsdata, opleidingslocatie of docent te wijzigen zonder korting op, of restitutie van de opleidingsgelden. De studenten zullen hierover duidelijk geïnformeerd worden.
 2. BackBalance-Nederland behoudt eveneens het recht ingeval van te weinig inschrijvingen, overmacht of anderzijds de opleiding definitief te annuleren. In dat geval volgt volledige restitutie van het opleidingsgeld.
 3. Indien door overmacht of anderzijds een opleiding door BackBalance-Nederland vroegtijdig moet worden afgebroken dan zal het opleidingsgeld van de resterende opleidingsdagen worden terugbetaald met aftrek van het ontvangen lesmateriaal.

Artikel 4. Annulering door cursist

 1. Voor annulering na inschrijving wordt geen restitutie verleend van het inschrijfgeld.
 2. Bij annulering van de opleiding tot twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering door de student binnen een week voor aanvang van de opleiding of nadat een cursist met de opleiding is begonnen is restitutie van het opleidingsgeld niet mogelijk.
 4. In plaats van annulering mag de student er voor kiezen de opleiding, tegen een vergoeding van € 45,00 naar een volgende datum door te schuiven.
 5. Indien een student wegens ziekte, ongeval of andere dringende (aantoonbare) reden zich voor de opleiding of een deel daarvan afmeldt, dan wordt de mogelijkheid geboden om de opleiding of het gemiste deel van de opleiding, tegen een vergoeding van € 45,00 naar een volgende datum, doch binnen drie maanden na de eerste opleidingsdag, door te schuiven.
 6. In geval van annulering door aantoonbare overmacht wordt het opleidingsgeld na aftrek van de reeds gevolgde opleidingsdagen, het inschrijfgeld en het lespakket terugbetaald.
  Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt: “van overmacht is sprake als het gaat om abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden”.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. BackBalance-Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van eigendommen van studenten voor, tijdens of na de opleiding.
 2. BackBalance-Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aangerichte schade tijdens de opleiding aan andermans eigendommen.
 3. De student is tegenover BackBalance-Nederland aansprakelijk voor door BackBalance-Nederland geleden schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming of roekeloosheid is veroorzaakt.
 4. In geval van diefstal of ontvreemding van eigendommen die aan BackBalance-Nederland toebehoren wordt altijd aangifte gedaan.

Artikel 6. Auteursrechten

 1. Het opleidingsmateriaal is na betaling eigendom van de student.
 2. Het auteursrecht en eigendomsrecht met betrekking tot de inhoud van het opleidingsmateriaal blijven echter te allen tijden bij BackBalance-Nederland en daarom mag er niets uit de opleidingsmappen of het lespakket worden overgenomen of aan derden worden verstrekt zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van BackBalance-Nederland.

Artikel 7. Examen

 1. Het examen vindt plaats op de laatste dag van de opleiding en wordt afgenomen door een onafhankelijke examinator.
 2. Wanneer de opleiding met een voldoende wordt afrond, ontvangt de student een cijferlijst en een diploma. Tevens wordt de student vermeld in het kwaliteitsregister. De vermelding kan de student verlengen door binnen drie maanden een verdiepingscursus te volgen. Daarna kan de student de vermelding telkens met een jaar verlengen door binnen twaalf maanden opnieuw een verdiepingscursus te volgen.
 3. Als extra service kan BackBalance-Nederland via NIBIG een registratie Wkkgz voor de student verzorgen. Deze registratie blijft kosteloos zolang de student in het kwaliteitsregister vermeld staat.
 4. Mocht het niet lukken om aan de exameneisen te voldoen, dan ontvangt de student een bewijs van deelname. Binnen drie maanden kan de student dan een herexamendag volgen om het bewijs van deelname alsnog om te zetten naar een diploma.

Artikel 8. Aanvaarden studiebepalingen

 1. De studiebepalingen zijn openbaar en staan in de studiegids op deze website vermeld.
 2. Door het verzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier accepteert de student deze betalings- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 9. Vragen en klachten

 1. BackBalance-Nederland doet er alles aan om de student zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat een student niet tevreden is. De student kan in dat geval de klacht telefonisch of via e-mail aan ons kenbaar maken. Wij proberen dan de melding zo spoedig mogelijk te beantwoorden en op te lossen.
 2. Als het probleem ingewikkelder is of als de student van mening is dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan dient de student onze klachten-procedure te volgen.
  (kijk voor de klachtenprocedure op: /klachtenregeling/)

Artikel 10. Geschillencommissie

 1. Indien de klacht niet in onderling overleg volgens artikel 9 kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillencommissie. In dat geval dient de student de geschillen-procedure te volgen.
  (kijk voor de geschillenprocedure op: /geschillenregeling/)

Artikel 11. Privacyregeling

 1. definitie: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 2. BackBalance-Nederland gebruikt de gegevens van de student alleen voor het verzetten van afspraken, informatie die voor de student van belang kunnen zijn, informatief of financieel, voor persoonlijk contact, het versturen van facturen en het versturen van uitnodigingen en afspraak-herinneringen t.b.v. de opleiding.
 3. BackBalance-Nederland gebruikt haar gegevens niet voor verkoop van adresgegevens aan derden en het versturen van spam.
 4. BackBalance-Nederland draagt er zorg voor dat de gegevens van de student zorgvuldig, stikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden en dat de gegevens, na het laatste contact met de student, maximaal 1 jaar bewaard en daarna vernietigd worden.
 5. Op verzoek van de student worden alle betreffende gegevens jegens de student onmiddellijk vernietigd, behoudens op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.
 6. De eigenaren van vof BackBalance-Nederland zijn de enige personen die deze gegevens kunnen inzien en gebruiken. BackBalance-Nederland zal nimmer zonder toestemming van de student gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.

Artikel 12. Slotbepaling

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen na 1 juni 2020.

versie 01-06-2020