ALgemene (studie)voorwaarden

Opleidingscentrum BackBalance-Nederland

STUDIEVOORWAARDEN BACKBALANCE-NEDERLAND

Definities
In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. BackBalance-Nederland v.o.f. is gevestigd aan de Lange Haeg 92, 3853 EJ te Ermelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder K.v.K.nummer: 70.559.678.
b. Student: natuurlijk persoon die handelt al of dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van BackBalance-Nederland afneemt.
c. Opleiding/Workshop: vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent(en) en student.

Artikel 1. Inschrijving

 1. Inschrijving op een opleiding geschiedt door middel van een online inschrijfformulier op de website van BackBalance-Nederland.
 2. De inschrijving is definitief vanaf het moment van bevestiging door BackBalance-Nederland.
  Een student wordt alleen toegelaten op de eerste opleidingsdag indien de totale betaling van het opleidingsgeld is ontvangen.

Artikel 2.1 Opleidingsgeld

 1. De student verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het inschrijfgeld.
 2. De opleiding kan binnen een bedenktijd van veertien dagen kosteloos worden geannuleerd.
 3. Is er sprake van inschrijving binnen zestien dagen voor aanvang van de opleiding, dan vervalt de bedenktijd 48 uur na inschrijving.
 4. Na de bedenktijd ontvangt de cursist de factuur en een verzoek tot een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag.
 5. Het restbedrag dient tien dagen voor aanvang van de opleiding in zijn geheel te zijn bijgeschreven op rekeningnummer
  NL37 KNAB 0258 3328 40 ten name van BackBalance-Nederland, onder vermelding van het ordernummer.

Artikel 2.2 Lock-down

 1. In geval van een besmetting met het Coronavirus of een door de overheid opgelegde Lock-down m.b.t. MBO beroepsonderwijsinstellingen, worden de lesdagen opgeschort, evenals betaalde en nog te betalen factuurbedragen.
 2. In het geval, om welke reden dan ook, de opleiding definitief door BackBalance-Nederland moet worden gecanceld, volgt restitutie voor de reeds betaalde bedragen, met aftrek van gemaakte kosten en het aantal gevolgde lesdagen.

Artikel 3. Annulering door BackBalance-Nederland

 1. BackBalance-Nederland behoudt zich het recht ingeval van te weinig inschrijvingen, overmacht of anderzijds de opleidingsdata, opleidingslocatie of docent te wijzigen zonder korting op, of restitutie van de opleidingsgelden. De studenten zullen hierover duidelijk geïnformeerd worden.
 2. BackBalance-Nederland behoudt eveneens het recht ingeval van te weinig inschrijvingen, overmacht of anderzijds de opleiding definitief te annuleren. In dat geval volgt restitutie voor de reeds betaalde bedragen, met aftrek van gemaakte kosten en het aantal gevolgde lesdagen.
 3. Indien door overmacht of anderzijds een opleiding door BackBalance-Nederland vroegtijdig moet worden afgebroken dan zal het opleidingsgeld van de resterende opleidingsdagen worden terugbetaald met aftrek van gemaakte kosten en het aantal gevolgde lesdagen.

Artikel 4. Annulering door cursist

 1. Na inschrijving heeft u de mogelijkheid om binnen veertien dagen de opleiding kosteloos te annuleren.
 2. Bij annulering door de student na de wettelijke bedenktijd (art. 4.1), tot veertien dagen voor aanvang van de opleiding, is de student 50% van het lesgeld verschuldigd.
 3. Bij annulering door de student tot zeven dagen voor aanvang van de opleiding, is de student 75% van het lesgeld verschuldigd.
 4. Bij annulering door de student binnen veertien dagen voor aanvang van de opleiding, is de student 100% van het lesgeld verschuldigd.
 5. In plaats van annulering mag de student er voor kiezen de opleiding, tegen een vergoeding van € 45,00 naar een volgende datum door te schuiven.
 6. Indien een student wegens ziekte, ongeval of andere dringende (aantoonbare) reden zich voor de opleiding of een deel daarvan afmeldt, dan wordt de mogelijkheid geboden om de opleiding of het gemiste deel van de opleiding, tegen een vergoeding van € 45,00 naar een volgende datum, doch binnen drie maanden na de eerste opleidingsdag, door te schuiven.
 7. In geval van annulering door aantoonbare overmacht, volgt restitutie voor de reeds betaalde bedragen, met aftrek van gemaakte kosten en het aantal gevolgde lesdagen.
  Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt: “van overmacht is sprake als het gaat om abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden”.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. BackBalance-Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van eigendommen van studenten voor, tijdens of na de opleiding.
 2. BackBalance-Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aangerichte schade tijdens de opleiding aan andermans eigendommen.
 3. De student is tegenover BackBalance-Nederland aansprakelijk voor door BackBalance-Nederland geleden schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming of roekeloosheid is veroorzaakt.
 4. De student is tijdens de opleiding via de schoolpolis van BackBalance-Nederland tegen aansprakelijkheid verzekerd.
 5. In geval van diefstal of ontvreemding van eigendommen die aan BackBalance-Nederland toebehoren wordt altijd aangifte gedaan.

Artikel 6. Auteursrechten

 1. Het opleidingsmateriaal is na betaling eigendom van de student.
 2. Het auteursrecht en eigendomsrecht met betrekking tot de inhoud van het opleidingsmateriaal blijven echter te allen tijden bij BackBalance-Nederland en daarom mag er niets uit de lesmappen of het lespakket worden overgenomen of aan derden worden verstrekt zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van BackBalance-Nederland.

Artikel 7. Examen

 1. Het examen vindt plaats op de laatste dag van de basisopleiding en wordt afgenomen door een onafhankelijke examinator.
 2. Wanneer de opleiding met een voldoende wordt afrond, ontvangt de student een cijferlijst en een diploma.
 3. Mocht het niet lukken om aan de exameneisen te voldoen, dan ontvangt de student een bewijs van deelname. Binnen drie maanden kan de student dan een herexamendag volgen om het bewijs van deelname alsnog om te zetten naar een diploma.

Artikel 8. Aanvaarden studiebepalingen

 1. De studiebepalingen zijn openbaar en staan in de studiegids op deze website vermeld.
 2. Door het verzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier accepteert de student deze studievoorwaarden.

Artikel 9. Vragen en klachten

 1. BackBalance-Nederland doet er alles aan om de student zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat een student niet tevreden is. De student kan in dat geval de klacht telefonisch of via e-mail aan ons kenbaar maken. Wij proberen dan de melding zo spoedig mogelijk te beantwoorden en op te lossen.
 2. Als het probleem ingewikkelder is of als de student van mening is dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan dient de student onze klachten-procedure te volgen.
  (kijk voor de klachtenprocedure op: /klachtenregeling/)

Artikel 10. Geschillencommissie

 1. Indien de klacht niet in onderling overleg volgens artikel 9 kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillencommissie van het NIBIG. In dat geval dient de student de geschillen-procedure te volgen.
  (kijk voor de geschillenprocedure op: nibig-geschillencommissie.nl)

Artikel 11. Privacyregeling

 1. definitie: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 2. BackBalance-Nederland gebruikt de gegevens van de student uitsluitend voor het verzetten van afspraken, informatie die voor de student van belang kunnen zijn, informatief of financieel, voor persoonlijk contact, het versturen van facturen en het versturen van uitnodigingen en afspraak-herinneringen t.b.v. de opleiding.
 3. BackBalance-Nederland gebruikt haar gegevens niet voor verkoop van adresgegevens aan derden en het versturen van spam.
 4. BackBalance-Nederland draagt er zorg voor dat de gegevens van de student zorgvuldig, stikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden en dat de gegevens, na het laatste contact met de student, maximaal 1 jaar bewaard en daarna vernietigd worden.
 5. Op verzoek van de student worden alle betreffende gegevens jegens de student onmiddellijk vernietigd, behoudens op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.
 6. De eigenaren van vof BackBalance-Nederland zijn de enige personen die deze gegevens kunnen inzien en gebruiken. BackBalance-Nederland zal nimmer zonder toestemming van de student gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.
 7. De gegevens en informatie over de student in het kwaliteitsregister wordt persoonlijk door de student ingevuld en is daarmee zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid daarvan.

Artikel 12. Slotbepaling

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen na 01 september 2020.

versie 01-09-2020

AANVULLENDE STUDIEVOORWAARDEN BACKBALANCE-NEDERLAND
inzake herhalingslessen en verdiepingscursussen, alsmede online bijlessen

Definities
In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. BackBalance-Nederland v.o.f. is gevestigd aan de Lange Haeg 92, 3853 EJ te Ermelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder K.v.K.nummer: 70.559.678.
b. Student: natuurlijk persoon die handelt al of dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van BackBalance-Nederland afneemt.
c. Opleiding/Workshop: vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent(en) en student.

Artikel 1. Inschrijving

 1. Inschrijving op een herhalingsles, verdiepingscursus of online bijles geschiedt door middel van een online inschrijfformulier op de website van BackBalance-Nederland.
 2. De inschrijving is definitief vanaf het moment van bevestiging door BackBalance-Nederland.
  Middels een iDEAL betaling bij inschrijving wordt het volledige bedrag voldaan.

Artikel 2 Opleidingsgeld

 1. De student verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het lesgeld.
 2. De opleiding kan binnen een bedenktijd van veertien dagen kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 3 Persoonlijk profiel

 1. Na het behalen van het diploma basisopleiding Atlas- of Atlas-Lumbaalmassage wordt een persoonlijk profiel op de website van BackBalance-Nederland aangemaakt.
 2. De cursist dient de gegevens in het persoonlijk profiel zo spoedig mogelijk met accurate gegevens in- en aan te vullen.
 3. Het persoonlijke profiel blijft na voltooiing van de basisopleiding gedurende 3 maanden actief en kan daarna steeds met 12 maanden worden verlengt, mits binnen de gestelde termijn een herhalingscursus dan wel een verdiepingscursus wordt gevolgd.
 4. Het persoonlijke profiel wordt automatisch gedeactiveerd als niet aan artikel 3.3. wordt voldaan.

Artikel 4. Kwaliteitsregister

 1. Na het volgen van de herhalingscursus -binnen 3 maanden na het voltooien van de basisopleiding- wordt het profiel met 12 maanden verlengt en mits aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, wordt de cursist voor eenzelfde periode in het kwaliteitsregister van stichting AtlasMassageGroep opgenomen.
 2. Aan een vermelding in het kwaliteitsregister kunnen op geen enkele wijze aanspraak worden gemaakt. In alle gevallen beslist het bestuur van stichting AtlasMassageGroep. Zie reglement-licentiehouders van stichting AtlasMassageGroep.
 3. De vermelding in het kwaliteitsregister blijft, met inachtneming van het reglement-licentiehouders van stichting AtlasMassageGroep gedurende 12 maanden actief en kan daarna steeds met 12 maanden worden verlengt, mits binnen deze termijn een verdiepingscursus wordt gevolgd.

Artikel 5. Herhalingscursus – niveau 1

 1. De student kan binnen 3 maanden na het voltooien van de basisopleiding een herhalingscursus volgen om voor de duur van 12 maanden in het kwaliteitsregister van stichting AtlasMassageGroep opgenomen te worden, mits aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Is dat niet het geval, dan kan de herhalingscursus worden overgedaan en eventueel extra online bijlessen worden gevolgd.
 2. De herhalingscursus is onderdeel van het groeiplan van BackBalance-Nederland en wordt gewaardeerd met 1 ster. Hierna kunnen verdiepingscursussen worden gevolgd die steeds met een extra ster worden beloond met een maximum van 5 sterren.
 3. Het persoonlijke profiel wordt automatisch gedeactiveerd als niet aan artikel 3.3. wordt voldaan.

Artikel 6. Verdiepingscursus – niveau 2-5

 1. De student kan binnen 12 maanden na het voltooien van de herhalingscursus een verdiepingscursus volgen om voor de duur van 12 maanden in het kwaliteitsregister van stichting AtlasMassageGroep opgenomen te blijven, mits aan de kwaliteitseisen van het geldende niveau wordt voldaan.
 2. Wordt niet aan de kwaliteitseisen voldaan, dan kan de verdiepingscursus worden overgedaan en eventueel extra online bijlessen worden gevolgd.
 3. In extreme gevallen kan het niveau teruggebracht worden tot een lager niveau.
 4. Het persoonlijke profiel en de vermelding in het kwaliteitsregister van stichting AtlasMassageGroep wordt automatisch gedeactiveerd als niet aan artikel 3.3. wordt voldaan.

Artikel 7. Online bijlessen via Zoom

 1. De online bijlessen zijn bedoeld om de basisopleiding, herhalingsles en verdiepingscursussen tussentijds te ondersteunen.
 2. De online bijlessen kunnen ook dienen als niet binnen de gestelde termijn de herhalingsles of verdiepingscursus kan worden gevolgd.

Artikel 8. Uitstel en opzegging

 1. Uitstel van het volgen van een herhalingsles of verdiepingscursus om deactivatie van het persoonlijke profiel en de vermelding in het kwaliteitsregister te voorkomen, kan in bepaalde omstandigheden en in overleg met BackBalance-Nederland eenmalig worden verleend.
 2. Om uitstel te verkrijgen dient men voor het verstrijken van de termijn minstens 1 online bijles te volgen om de kennis gedurende het uitstel op pijl te houden.
 3. BackBalance-Nederland behoudt zich het recht om, nadat de student kenbaar heeft gemaakt niet meer te willen deelnemen aan het groeiplan, het persoonlijke profiel en de vermelding in het kwaliteitsregister per direct te deactiveren. Denk hierbij aan het beëindigen van de activiteiten m.b.t. de Atlas/Lumbaalmassage.

Artikel 9. Slotbepaling

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen na 01 december 2020.

versie 01-12-2020